Hlavná \ O nás \ Dôležité \ Všeobecné zmluvné podmienky CK ma3oska travel, s.r.o. - platné pre zájazdy zakúpené do 31.12.2018

Všeobecné zmluvné podmienky CK ma3oska travel, s.r.o. - platné pre zájazdy zakúpené do 31.12.2019

Príloha Zmluvy o obstaraní zájazdu podľa §52 až §60 a tiež §741a až §741k zákona č.

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka („Občiansky zákonník“) a zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov („zákon o zájazdoch“).

Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie ma3oska travel so sídlom Hanácka 1491/5 , 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 50 667 718, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 116649/B (ďalej len „CK“).

(ďalej ako „všeobecné podmienky“)

 

1. Vznik zmluvného vzťahu

1.1 Zmluvný vzťah medzi CK a zákazníkom vzniká na základe zákazníkom (objednávateľom) podpísanej Zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdenej CK, prípadne jej splnomocneným zástupcom (ďalej len „Zmluva“). Zmluva musí byť vyhotovená v písomnej forme. Súčasne s vyhotovením Zmluvy CK, prípadne jej splnomocnený zástupca, poskytne zákazníkovi doklad o poistení pre prípad úpadku cestovnej kancelárie podľa §9 zákona o zájazdoch. Odovzdať Zmluvu a doklad o poistení môže osobne, poštou, alebo e­mailovou korešpondenciou, prípadne iným spôsobom dohodnutým v Zmluve.

1.2 Zmluvou sa CK zaväzuje obstarať pre zákazníka vopred pripravený súbor služieb cestovného ruchu (zájazd) a zákazník sa zaväzuje, že zaplatí súhrnnú cenu.

1.3 Doklad o poistení CK je tiež k nahliadnutiu v prevádzkach CK a je uverejnený na internetových stránkach CK

1.4 Súčasťou Zmluvy sú tiež podmienky uvedené v potvrdení o zájazde, podmienky uvedené v katalógu/ponuke, dodatočné písomné ponuky, potvrdené písomné rezervácie a tieto všeobecné podmienky. Všetky dokumenty, ktoré určujú obsah Zmluvy, budú zákazníkovi odovzdané v súlade s článkom 1 bod 1 týchto všeobecných podmienok.

1.5 Katalógom sa rozumie tlačený, alebo elektronický katalóg/ponuka, alebo iné propagačné materiály v spojitosti s informáciami uverejnenými na internetových stránkach CK - www.ma3oska.sk, ktoré CK zákazníkovi v podobe písomnej ponuky priloží k Zmluve. Na zjavné chyby v písaní a vo výpočtoch sa neprihliada, v prípade pochybností je zákazník oprávnený kontaktovať CK za účelom poskytnutia presných informácií. Práva zákazníka ako spotrebiteľa tým nie sú dotknuté.

1.6 Zájazdom sa rozumie vopred pripravená kombinácia najmenej dvoch z nasledovných služieb cestovného ruchu:

a) doprava,

b) ubytovanie,

c) iné služby, ktoré nie sú doplnkom dopravy alebo ubytovania a tvoria významnú súčasť kombinácie služieb, napríklad stravovanie, zabezpečenie sprievodcu, spoločensko-kultúrny

program alebo rekreačno-športový program, ak sa ponúkajú na predaj alebo sa predávajú za súhrnnú cenu, a ak sa služba poskytuje dlhšie ako 24 hodín, alebo ak zahŕňa ubytovanie cez noc.

Za vopred pripravenú kombináciu služieb sa považuje kombinácia služieb pripravená najneskôr v momente uzavretia Zmluvy.

Zájazd nie je:

a) kombinácia služieb zostavená až na základe individuálnej požiadavky zákazníka,

b) kombinácia služieb predávaná inému podnikateľovi na účel jeho ďalšieho podnikania,

c) individuálne zabezpečenie a uskutočnenie dopravy, predaj dopravných cenín, predaj

vstupeniek na kultúrne, športové a iné podujatia a predaj sprievodcovských služieb.

1.7 Písomná Zmluva musí okrem podmienok obsiahnutých v týchto všeobecných podmienkach obsahovať tiež nasledujúce náležitosti:

a) označenie zmluvných strán,

b) charakteristiku zájazdu, najmä termín jeho začatia a skončenia, uvedenie všetkých poskytovaných služieb, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu, miesto a čas ich trvania; vymedzenie zájazdu možno nahradiť odkazom na číslo a dátum zájazdu alebo iné označenie v katalógu/ponuke iba v tom prípade, ak katalóg obsahuje všetky tieto informácie a bol odovzdaný zákazníkovi,

c) údaj o cene zájazdu, vrátane časového rozvrhu platieb a výške zálohy (preddavku za zájazd), ako aj o iných poplatkoch, ktoré nie sú zahrnuté do súhrnnej ceny,

d) ak zájazd zahŕňa ďalšie služby a ich cena nie je zahrnutá v cene zájazdu, údaj o počte a výške platieb za tieto služby,

e) ak zájazd zahŕňa ubytovanie, údaj o polpenzii, turistickú kategóriu, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu,

f) ak zájazd zahŕňa dopravu, údaj o jej spôsobe, charakteristiku a kategórii dopravného prostriedku, údaje o trase cesty,

g) ak zájazd zahŕňa stravovanie, údaj o jeho spôsobe a rozsahu,

h) ak je realizácia zájazdu podmienená dosiahnutím minimálneho počtu zákazníkov, výslovné uvedenie tejto skutočnosti a súčasne lehoty, v ktorej najneskôr musí CK zákazníka písomne informovať o zrušení zájazdu z dôvodu nedosiahnutia minimálneho počtu zákazníkov,

i) ak sú dôvody pre stanovenie podmienok, ktoré musí účastník zájazdu spĺňať, uvedenie týchto podmienok a ak je treba aj lehotu, v ktorej môže zákazník oznámiť, že sa zájazdu namiesto neho zúčastní iná osoba,

j) lehotu a spôsob, akým má zákazník uplatniť nároky plynúce z porušenia právnej povinnosti cestovnej kancelárie,

k) výšku zmluvných pokút, ktoré je povinný zákazník cestovnej kancelárii uhradiť pri odstúpení od zmluvy v prípadoch určených zákonom o zájazde,

l) ďalšie skutočnosti, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

Pokiaľ CK odovzdá, alebo zašle mailom zákazníkovi katalóg/ponuka, ktorý obsahuje všetky stanovené údaje o vymedzení zájazdu podľa bodu 7 písm. b) tohto článku, môže CK len odkázať na číslo, alebo dátum,  alebo iné označenie zájazdu v katalógu.

 

2. Práva a povinnosti zákazníka

2.1 Základné práva zákazníka:

a) Právo na riadne poskytnutie potvrdených služieb. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, ak zákazník dohodnuté služby nevyčerpá bez zavinenia CK, nemá právo na ich náhradu.

b) Právo vyžadovať od CK informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú CK známe,  a ktoré sa dotýkajú zmluvne dojednaných služieb.

c) Právo byť zoznámený s návrhom na zmenu Zmluvy.

d) Právo zrušiť svoju účasť na zájazde kedykoľvek pred zahájením čerpania služieb odstúpením od zmluvy za podmienok uvedených v článkoch 7. a 8. týchto všeobecných podmienok.

e) Právo na reklamáciu vád a ich riadne vyriešenie.

f) Právo na ochranu osobných údajov, ktoré zákazník uvedie v Zmluve a v ďalších dokumentoch.

2.2 Základné povinnosti zákazníka:

a) Poskytnúť CK súčinnosť, ktorá je potrebná k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, najmä úplne a pravdivo uvádzať všetky údaje v Zmluve a predložiť doklady potrebné k zabezpečeniu zájazdu.

b) Účastníci zájazdu môžu byť osoby mladšie ako 15 rokov len v doprovode osoby staršej ako 18 rokov. Osoby vo veku medzi 15 – 18 rokom sa môžu zúčastniť zájazdu len so súhlasom zákonného zástupcu, ak sa sám zákonný zástupca zájazdu neúčastní. Celkový zdravotný stav musí každý účastník zájazdu zvážiť sám a prípadné pochybnosti konzultovať s lekárom. Účastník spôsobilý na právne úkony ručí za splnenie zmluvných záväzkov ním prihlásených osôb ako za svoje vlastné.

c) Prevziať od CK doklady potrebné na čerpanie služieb (letenky, vouchery, cestovné pokyny), riadne si ich prekontrolovať a riadiť sa nimi.

d) Dostaviť sa v stanovenom čase na stanovené miesto stretnutia účastníkov zájazdu s delegátom pre účely odchodu, alebo odovzdania inštrukcií súvisiacich s priebehom zájazdu. (Oneskorené príchody sú na ťarchu zákazníka.)

e) Mať k dispozícii všetky potrebné osobné a zdravotné doklady (napr. očkovací preukaz) umožňujúce mu vstup do krajín, do ktorých si objednal zájazd. Ďalej mať k dispozícii doklad o uzatvorení poistenia a ak si to niektorá krajina vyžaduje, aj cestovný doklad platný aspoň 6 mesiacov po ukončení pobytu/vycestovaní zo zeme, do ktorej je zájazd realizovaný.

f) Dodržiavať pasové, vízové, colné, zdravotné a ďalšie predpisy, vrátane predpisov dopravcov a ubytovateľov krajiny, do ktorej cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním tohto ustanovenia, znáša zákazník sám.

g) Zaplatiť riadne a včas dohodnutú cenu zájazdu v termínoch podľa pokynov CK a riadiť sa cestovnými pokynmi a ústnymi pokynmi zástupcu CK

h) Správať sa tak, aby nedochádzalo k ujme na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo CK a uhradiť prípadnú škodu, ktorú spôsobil,a cenu služieb, ktoré čerpal nad rámec Zmluvy.

i) Plne zodpovedať za stav svojho zdravia a zoznámiť sa s klimatickými a zdravotnými podmienkami, ktoré sa môžu v destinácii vyskytnúť. V prípade akýchkoľvek nejasností konzultovať svoj zdravotný stav a cieľovú destináciu s ošetrujúcim lekárom alebo na hygienickej stanici. Niektoré krajiny vyžadujú povinné očkovanie a zákazník je povinný túto povinnosť dodržať.

j) Zákazník, ktorý bez zavinenia CK nevyčerpá všetky zazmluvnené služby, nemá právo na ich náhradu.

 

3. Základné povinnosti a práva CK

3.1 CK je povinná vopred pravdivo a riadne informovať zákazníka o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa dohodnutýchh služieb, ktoré sú CK známe.

3.2 CK je povinná zákazníkovi vhodným spôsobom ešte pred uzatvorením Zmluvy oznámiť údaje o pasových a vízových požiadavkách, lehotách pre ich vybavenie a aké zdravotné doklady sú pre cestu a pobyt požadované.

3.3 CK nie je povinná poskytnúť zákazníkovi služby nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb podľa Zmluvy.

3.4 CK je povinná mať uzatvorené poistenie proti úpadku podľa § 9 zákona o zájazdoch.

3.5 CK je povinná najneskôr 7 dní pred zahájením zájazdu doručiť zákazníkovi elektronickou formou komunikácie (e-mail) alebo poštou ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre zákazníka dôležité a ktoré sú jej známe, pokiaľ už nie sú obsiahnuté v Zmluve, v potvrdení o zájazde alebo v katalógu, ktorý bol zákazníkovi odovzdaný alebo zaslaný mailom, najmä:

 • upresnenie údajov uvedených v článku 1 bodu 7 písm. d) – g) týchto všeobecných podmienok,
 • podrobnosti o možnosti kontaktu s maloletou osobou alebo zástupcom CK v mieste pobytu maloletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je maloletý bez doprovodu dospelej osoby,
 • údaje o osobe, na ktorú sa môžu počas zájazdu obrátiť v tažkostiach so žiadosťou o pomoc, najmä meno, adresu a telefónne číslo miestneho zástupcu CK a adresu a telefónne číslo zastupiteľského úradu.

3.6 Ak si to vyžadujú okolnosti, odovzdá CK v lehote podľa bodu 3.5 tohto článku zákazníkovi letenku, poukaz k ubytovaniu alebo stravovaniu, doklad potrebný na poskytnutie fakultatívnych výletov alebo iný doklad, ktorý je potrebný pre uskutočnenie zájazdu napríklad pri splnení podmienok podľa bodu 4.11 („Cena zájazdu a platobné podmienky“).

3.7 Ak je Zmluva uzatvorená v dobe kratšej ako 7 dní pred zahájením zájazdu, musí CK informačnú povinnosť podľa bodov 3.5 a 3.6 splniť už pri uzatváraní Zmluvy.

 

4. Cena zájazdu a platobné podmienky

4.1 Cena zájazdu zahŕňa služby uvedené v Zmluve.

4.2 CK je oprávnená podľa § 741c občianského zákonníka jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu, pokiaľ pri takom zvýšení uvedie presný spôsob vyrátania zvýšenej ceny. CK sa zaväzuje v takom prípade zvýšiť cenu vždy len o skutočné zvýšenie nákladov v prípadoch podľa uvedených v bode 4.3 týchto všeobecných podmienok.

4.3 Cenu zájazdu môže CK jednostranne zvýšiť, iba ak najneskôr dvadsiatehoprvého (21.) dňa pred dojednaným dňom zahájenia zájazdu sa:

a) zvýši cena za dopravu vrátane cien pohonných hmôt, alebo

b) zvýšia platby spojené s dopravou, ako sú letiskové, prístavné alebo iné poplatky, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu, alebo

c) dôjde k zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5% k ECB ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.

4.4 Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí CK odoslať zákazníkovi najneskôr 21 dní pred zahájením zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

4.5 CK má právo na zaplatenie dohodnutej ceny zájazdu v lehote stanovenej CK pred začatím zájazdu.

4.6 Ak nie je dohodnuté inak, je zákazník povinný zaplatiť dohodnutú cenu zájazdu a to nasledovne:

a) 50 % z ceny zájazdu (alebo inú výšku zálohy vypočítanú pracovníkmi CK v kalkulácii k zájazdu) do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy o zájazde (podmienka účinnosti zmluvy o zájazde), ak však nie je pri uzavretí zmluvy stanovená CK iná lehota,

b) zostávajúcu časť dohodnutej ceny zájazdu (doplatok), vrátane všetkých povinných platieb, najneskôr do 30 dní pred začatím zájazdu.

4.7 Ak je však zmluva o zájazde uzavretá v lehote kratšej ako 30 dní pred začatím zájazdu, zaplatí zákazník celú dohodnutú cenu zájazdu vrátane všetkých povinných platieb, ktoré nie sú zahrnuté v cene zájazdu, najneskôr do 24 hodín od uzavretia zmluvy o zájazde, ak nie je pri uzavretí zmluvy stanovené pracovníkmi CK inak.

4.8 Pri uzatvorení Zmluvy u autorizovaného predajcu (tj. predajca, ktorý je na základe splnomocnenia udeleného CK oprávnený sprostredkovávať predaj zájazdov na účet CK) zaplatí zákazník zálohu a následne doplatok na účet CK alebo autorizovaného predajcu uvedeného v Zmluve, ak nie je stranami dohodnuté inak.

4.9 Poplatky za zmeny v rezervácii, storno poplatky a odstupné podľa bodu 8.2 týchto všeobecných podmienok sú splatné v lehote určenej CK, najneskôr do 7 dní od prevedenia zmeny v rezervácii na žiadosť zákazníka, resp. od odstúpenia od zmluvy, ak nie je stranami dohodnuté inak.

4.10 V prípade nedodržania termínu úhrady ceny zájazdu zákazníkom je CK oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Zákazník hradí náklady vzniknuté CK spojené so zrušením zájazdu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy („storno poplatky“).

4.11 Zákazník má nárok na poskytnutie služieb len pri plnom zaplatení ceny zájazdu v prospech CK Zaplatením sa rozumie včasné pripísanie sumy na príslušný bankový účet, ak nie je stranami dohodnuté inak.

4.12 Úhradu ceny zájazdu uskutoční zákazník vkladom, prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou v prospech jedného z bankových účtov CK:

 • Tatra banka, a.s. - 2944033490/1100 - IBAN SK78 1100 0000 0029 4403 3490
 • ČSOB, a.s. - 4024961197/7500 - IBAN SK87 7500 0000 0040 2496 1197

4.13 Prípadné zľavy vyhlásené CK po dátume podpisu zmluvy nezakladajú právo zákazníka na zľavu z dohodnutej ceny.

 

5. Porušenie povinností a zodpovednosť za škody

5.1 CK ručí zákazníkovi za splnenie povinností zo Zmluvy bez ohľadu na to, či v rámci zájazdu jednotlivé služby cestovného ruchu poskytujú iné osoby.

5.2 Ak nemá zájazd vlastnosti, o ktorých CK zákazníka ubezpečil alebo ktoré zákazník vzhľadom k ponuke a zvykom odôvodnene očakával, zabezpečí CK nápravu, pokiaľ si nevyžiada neúmerné náklady. Zákazník musí uplatniť svoje právo u CK bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený podľa Zmluvy, inak právo zaniká.

5.3 Ak CK nezabezpečí nápravu ani v primeranej lehote, ktorú mu zákazník určí, môže si zákazník zjednať nápravu sám a CK mu uhradí účelne vynaložené náklady. Určenie lehoty k náprave nie je potrebné, ak CK odmietne nápravu zjednať alebo ak sa vyžaduje okamžitá náprava vzhľadom na osobitné potreby zákazníka.

5.4 Zákazník je pri uplatňovaní svojich práv z vadného plnenia („reklamácie“) povinný uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia, dôvod podania reklamácie, aký spôsob nápravy požaduje, uplatnenie svojho práva riadne zdôvodniť a podľa možností aj vady preukázať dôkazmi. Ďalej je povinný doložiť doklad o zaplatení služieb a reklamačný protokol podpísať.

Reklamáciu možno podať písomne alebo ústne do protokolu v CK alebo u delegáta, prípadne v miestnej partnerskej organizácii CK (touroperátora poskytujúceho služby v destinácii, ktorý zákazníkovi preukáže oprávnenie reklamácie v mene CK prijímať) alebo jej zástupcu (reprezentanta, ktorý dokáže oprávnenie reklamácie prijímať) alebo iného zodpovedného pracovníka, ktorý preukáže oprávnenie reklamácie v mene CK prijímať (recepčná v hoteli, Guest Relation Office a pod.) alebo v prípade chyby v službách leteckého prepravcu u leteckej spoločnosti prostredníctvom kontaktov uvedených v cestovných dokladoch (voucheru na služby, letenke a pod.). Zákazník si môže uplatňovať práva z vád poskytovaných služieb a žiadať uskutočnenie nápravy na mieste vzniku chybného plnenia. Tieto skutočnosti je zákazník povinný nechať si písomne potvrdiť spísaním reklamačného protokolu a oznámiť ho odovzdaním tohto reklamačného protokolu CK

5.5 Oznámenie CK sa vykonáva vždy písomnou formou na e-mail CK  info@ma3oska.sk a v kópii  office@ma3oska.sk

V prípade urgentného problému tiež telefonicky – alebo elektronickými či inými technickými prostriedkami umožňujúcimi zachytenie jeho obsahu a určenie jednajúcej osoby s výnimkou dátových schránok – na tieto kontakty:

a) osobe či osobám, ktoré riešili zakázku a sú uvedené v cestovnej zmluve a na voucheroch;

b) prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených na voucheroch;

c) na help desk čísla +421 2 21205778

Pri kontakte CK je zákazník predovšetkým povinný opísať problémy alebo vady poskytovaných služieb a prípadne svoj návrh riešenia.

5.6 CK je povinná zákazníkovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy zákazník reklamáciu uplatnil. Potvrdenie obsahuje: predmet reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamáce zákazník vyžaduje, a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.7 Zákazník je povinný poskytnúť pri reklamácii nevyhnutnú súčinnosť pre jej vyriešenie.

5.8 Ak vykazuje zájazd vadu a upozornil na ňu zákazník bez zbytočného odkladu, má zákazník právo na zľavu z ceny vo výške primeranej rozsahu a trvaniu problému.

5.9 Ak zákazník uplatní právo z vady zájazdu, nie je tým dotknuté jeho právo na náhrady podľa bodu 10.4 týchto všeobecných podmienok.

5.10 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy a Všeobecných podmienok, vrátane sporov o ich platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

Táto rozhodcovská doložka je platná iba v prípade, ak zákazník s jej uzatvorením vysloví nasledovný súhlas:

Áno: .............Nie:......................

 

6. Zmena Zmluvy

6.1 Ak vonkajšie okolnosti donútia CK zmeniť podmienky zájazdu, navrhne zákazníkovi zmenu zmluvy. Pokiaľ navrhovaná zmena Zmluvy vedie i k zmene ceny zájazdu, musí byť v návrhu nová cena uvedená.

6.2 Ak CK navrhne zmenu Zmluvy podľa bodu 6.1 týchto všeobecných podmienok, má zákazník právo rozhodnúť sa, či bude so zmenou súhlasiť, alebo či od Zmluvy odstúpi. CK môže určiť pre odstúpenie primerenú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia než 5 dní a musí skončiť pred zahájením zájazdu. Ak zákazník neodstúpi od zmluvy v určenej lehote, platí, že s jej zmenou súhlasí.

6.3 Ak zákazník súhlasí so zmenou a zmena vedie k zvýšeniu ceny zájazdu, zaväzuje sa zákazník uhradiť rozdiel v cene zájazdu do 7 dní od konca lehoty podľa bodu 6.2 tohto článku.

6.4 Ak spĺňa tretia osoba podmienky účasti na zájazde, môže jej zákazník zmluvu postúpiť. Zmena v osobe zákazníka je voči CK účinná, ak mu ju postupiteľ (pôvodný zákazník) včas oznámi spolu s prehlásením podstupiteľa (nového zákazníka), že s uzatvorenou zmluvou súhlasí a že splní podmienky účasti na zájazde. Oznámenie je včasné, ak je doručené

aspoň sedem dní pred zahájením zájazdu; kratšiu lehotu je možné dohodnúť, ak je zmluva uzatvorená v dobe kratšej než sedem dní pred zahájením zájazdu. Pôvodný a nový zákazník sú spoločne a nerozdielne zodpovední za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, pokiaľ také náklady CK v súvislosti so zmenou zákazníka vzniknú.

6.5 CK zákazníka upozorňuje na skutočnosť, že so zmenou v osobe zákazníka vznikajú CK vysoké náklady a tiež na skutočnosť, že letecké spoločnosti a hotely zmenu v rezervácii nemusia vykonať, a preto CK negarantuje poskytnutie rovnakého zájazdu a upozorňuje na možnosť, že dôjde k zmene cestovnej zmluvy.

6.6 Pokiaľ zákazník žiada zmenu destinácie, hotela alebo termín zájazdu, pôvodná Zmluva môže byť ukončená na základe odstúpenia zákazníka od zmluvy alebo na základe dohody medzi zákazníkom a CK alebo sa zmluvné strany dohodnú na zmene Zmluvy vo forme zmeny v rezervácii. V prípade zmeny zmluvy urobenej na základe zmien v rezervácií, je zákazník povinný uhradiť na základe novej Zmluvy poplatky za zmeny v rezervácii vo výške uvedenej v Zmluve.

6.7 V prípade stornovania jednej osoby v dvojlôžkovej izbe, musí zostávajúca osoba doplatiť príplatok za jednolôžkovú izbu. Podobne sa postupuje pri obsadení bungalovu/vily nižším počtom osôb.

 

7. Odstúpenie od Zmluvy

7.1 Zákazník môže pred zahájením zájazdu od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu.

7.2 Cestovná kancelária môže pred zahájením zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia povinností zákazníkom.

7.3 Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy, prípadne jeho oznámením zákazníkovi a potvrdením prijatia oznámenia zákazníkom podpisom protokolu v CK.

7.4 Ak zákazník odstúpi od Zmluvy z dôvodu zmeny Zmluvy podľa § 741e ods. 2 Občianskeho zákoníka (nesúhlasu so zmenou zájazdu podľa bodu 6.2 týchto všeobecných podmienok) alebo ak CK zruší zájazd z iného dôvodu než pre porušenie povinností zákazníkom, ponúkne CK zákazníkovi zájazd odpovedajúci aspoň tomu, čo bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ je v možnostiach CK taký zájazd ponúknuť.

7.5 Ak sa strany dohodnú na náhradnom zájazde, nemá CK právo zvýšiť cenu, aj keď je náhradný zájazd vyššej hodnoty. Pri uzatvorení Zmluvy podľa bodu 7.4 týchto všeobecných podmienok sa platby uskutočnené na základe pôvodnej Zmluvy považujú za platby podľa novej Zmluvy. Ak je náhradný zájazd nižšej hodnoty, je CK povinná rozdiel v cene bez zbytočného odkladu zákazníkovi vrátiť.

7.6 Ak nejde pokračovanie zájazdu zaistiť inak než prostredníctvom služieb cestovného ruchu nižšej úrovne, než akú určuje zmluva, vráti CK zákazníkovi rozdiel v cene. Ak CK zabezpečí pokračovanie zájazdu s vyššími nákladmi, znáša tieto vyššie náklady v plnom rozsahu.

7.7 Ak CK zruší zájazd v lehote kratšej než 25 dní pred termínom jeho zahájenia, je povinná uhradiť zákazníkovi peňažnú náhradu rovnajúcu sa sume 10% z ceny zrušeného zájazdu. Právo zákazníka na primeranú náhradu škody tým nie je dotknuté.

7.8 CK sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu a povinnosti zaplatiť peňažnú náhradu podľa bodu 7.7 len vtedy, pokiaľ dokáže, že k zrušeniu zájazdu došlo

a) v súlade s § 741b ods. 2 písm. e) Občanskeho zákonníka (tj. v dôsledku nedosiahnutia minimálneho počtu osôb, ktorý bol CK určený v Zmluve ako podmienka realizácie zájazdu),

b) v dôsledku k vyššej moci.

7.9 Povinnosťou zákazníka je cenu za zájazd riadne a včas zaplatiť. Na posúdenie včasnosti zaplatenia je rozhodujúci termín dňa pripísania príslušnej čiastky na bankový účet CK. Pokiaľ zákazník nezaplatí sumu (alebo preddavok, zálohu a pod.) za zájazd riadne a včas, a to ani v dodatočnej lehote 3 dní, má CK právo od zmluvy odstúpiť a zákazník sa v tomto prípade zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu podľa bodu 8.2 týchto všeobecných podmienok. Pre výpočet odstupného je rozhodujúci deň, kedy plynula primeraná lehota na zaplatenie ceny.

7.10 Ak zákazník odstúpi od zmluvy, nie je tým dotknuté jeho právo na náhrady podľa bodu 10.4 týchto všeobecných podmienok.

 

8. Finančné vyrovnanie

8.1 Ak zákazník odstúpi od Zmluvy z iného dôvodu, než je porušenie povinností CK, alebo ak odstúpi CK od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností zákazníkom, je zákazník povinný zaplatiť CK odstupné vo výške podľa bodu 8.2 týchto všeobecných podmienok a CK je povinná vrátiť zákazníkovi všetko, čo od neho obdržala na úhradu ceny zájazdu pred zrušením Zmluvy.

8.2 Odstupné/zmluvná pokuta v prípade odstúpenia od zmluvy pred zahájením zájazdu, resp. čerpaním služieb predstavuje (za osobu):

 • 200,- EUR za osobu od potvrdenia zájazdu do 60. dňa pred zahájením zájazdu,
 • 40% z celkovej ceny zájazdu od 59. dňa do 30. dňa pred zahájením zájazdu,
 • 60% z celkovej ceny zájazdu od 29. dňa do 20. dňa pred zahájením zájazdu,
 • 90% z celkovej ceny zájazdu od 19. dňa do 10. dňa pred zahájením zájazdu,
 • 100% z celkovej ceny zájazdu od 9. dňa alebo ak sa nedostaví k odletu alebo odlet zmešká.

V prípade odstúpenia od zmluvy, kde si zákazník v balíku služieb objednal aj letenku, je suma za letenku nevratná, t.j. platí 100% zmluvná pokuta.

8.3 Pri určení počtu dní pre výpočet odstupného sa do stanoveného počtu dní započítava aj deň, kedy nastali účinky odstúpenia od zmluvy alebo deň, kedy uplynula primeraná lehota k plneniu podľa bodu 7.8 týchto všeobecných podmienok, a nezapočítavá sa deň odletu.

8.4 CK má právo započítať odstupné oproti zákazníkom zloženej zálohe/preddavku alebo zaplatenej cene.

8.5 Ak je dôvodom odstúpenia zákazníka od Zmluvy porušenie povinností CK nemá zákazník povinnosť platiť odstupné. To platí aj vtedy, ak zákazníkovi nebol poskytnutý náhradný zájazd. Právo zákazníka na náhradu škody tým nie je dotknuté.

 

9. Riešenie ťažkostí

9.1 Ak sa po zahájení zájazdu ocitne zákazník v tažkostiach, poskytne mu CK neodkladne pomoc. Oznámenie CK prosím vykonajte vždy písomnou formou na email zamestnanca CK info@ma3oska.sk  a v kópii office@ma3oska.sk.

V prípade urgentného problému tiež telefonicky – alebo elektronickými či inými technickými prostriedkami umožňujúcimi zachytenie jeho obsahu a určenie jednajúcej osoby s výnimkou dátových schránok na tieto kontakty:

a) osobe či osobám, ktoré riešili objednanie zájazdu a sú uvedené v cestovnej zmluve a na voucheroch,

b) na ďalšie kontakty uvedené na voucheroch,

c) na help desk čísla +421 (2) 2102 5778, +421 903 404964,

Pri kontakte CK je zákazník predovšetkým povinný oznámiť problémy alebo chyby v poskytovaných službách a prípadne svoj návrh riešenia.

9.2 Ak sa vyskytnú po odchode podstatné vady zájazdu a ak CK neprijme opatrenia, aby zájazd mohol pokračovať, alebo ak zákazník odmietne také opatrenie z riadneho dôvodu, zabezpečí CK na svoje náklady prepravu zákazníka na miesto odjazdu poprípade na iné dohodnuté miesto.

9.3 Ak nejde pokračovanie zájazdu zabezpečiť inak než prostredníctvom služieb cestovného ruchu nižšej úrovne, než akú určuje zmluva, vráti CK zákazníkovi rozdiel v cene. Ak CK zabezpečí pokračovanie zájazdu s vyššími nákladmi, znáša tieto zvýšené náklady CK.

9.4 V prípade, že nebude možné realizovať z technických dôvodov ubytovanie v dohodnutom hoteli na celý pobyt alebo aj len na jeho časť, zabezpečí CK ubytovanie v hoteli rovnakej alebo vyššej kategórie, a to na vlastné náklady.

 

10. Všeobecné ustanovenia

10.1 CK týmto upozorňuje zákazníkov, že musia pri plánovaní prípojov, dovolenky, obchodných termínov a pod. brať do úvahy možnosť meškania dopravných prostriedkov.

10.2 Pri zájazdoch usporiadaných CK sú prvý a posledný deň určený predovšetkým k zaisteniu dopravy, transferov a ubytovania a nie sú považované za dni plnohodnotného rekreačného pobytu. V tomto zmysle nie je možné reklamovať eventuálne skrátenie pobytu.

10.3 CK neručí za úroveň cudzích služieb u akcií, ktoré si zákazník objedná na mieste u miestneho sprievodcu, hotela či inej organizácie. CK nie je zodpovedná za vady v plnení na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ktorého zajednanie nie je predmetom Zmluvy.

10.4 Ak dôjde k okolnostiam na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník celkom alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

10.5 Pri porušení povinností, za ktoré CK zodpovedá podľa príslušných ustanovení občianskeho zákonníka, nahradí CK zákazníkovi popri škode na majetku, tiež ujmu za narušenie dovolenky, najmä ak bol zájazd zmarený alebo podstatne skrátený.

10.6 Povinnosti k náhrade škody sa CK zbaví, ak preukáže, že mu v splnení povinnosti zo zmluvy dočasne alebo trvalo bránila mimoriadna nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka vzniknutá nezávisle na jeho vôli.

10.7 V prípadoch, keď vyhlásená medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, umožňuje obmedzenie výšky náhrady škody vzniknutej z porušenia povinnosti zo zmluvy o zájazde a toto obmedzenie uvedie CK v Zmluve v súlade s touto medzinárodnou zmluvou, hradí CK škodu len do výšky tohto obmedzenia. To neplatí, ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbalosti.

10.8 Na medzinárodnú dopravu osôb, batožiny alebo tovaru, prevádzkovanú lietadlom za úplatu sa vzťahuje Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu zo dňa 28. mája 1999 uzavretej v Montreale, medzinárodná zmluva č. 544/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol platnosť 4. novembra 2003 na základe článku 53 ods. 6 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť v ten istý deň. Na základe Dohovoru je zodpovednosť dopravcu stanovená:

a) pri usmrtení alebo zranení cestujúceho, ak sa nehoda, ktorá spôsobila usmrtenie alebo zranenie, stala na palube lietadla alebo v priebehu akýchkoľvek operácií pri nastupovaní do lietadla alebo vystupovaní z neho na 100.000 jednotiek zvláštnych práv čerpania (ďalej len „SDR“), pričom sa dopravca do tejto výšky nemôže zbaviť zodpovednosti;;

b) pri oneskorení leteckej dopravy cestujúcich, batožiny alebo tovaru na 4.150 SDR;;

c) pri zničení, strate, poškodení alebo oneskorení batožiny je obmedzená na sumu 1.000 SDR pre každého cestujúceho, pokiaľ tento cestujúci neurobí v dobe, kedy odovzdáva zapísanú batožinu dopravcovi, zvláštne prehlásenie o záujmu na dodanie v mieste určenia a nezaplatí príslušný poplatok, ak je za týchto okolností potrebný. V takom prípade bude dopravca povinný zaplatiť náhradu až do výšky danej sumy, pokiaľ nedokáže, že je táto suma vyššia než skutočný záujem cestujúceho na dodanie do miesta určenia;

d) pri preprave nákladu je zodpovednosť dopravcu v prípade zničenia, straty, poškodenia alebo oneskorenia obmedzená na sumu 17 SDR za kilogram, ak odosielateľ nevykoná v dobe, kedy odovzdáva náklad dopravcovi, zvláštne prehlásenie so záujmom na dodanie do miesta určenia a nezaplatí príslušný poplatok, ak je za týchto okolností žiadaný. V takom prípade bude dopravca povinný zaplatiť náhradu až do výšky uvedenej sumy, pokiaľ nedokáže, že je táto suma vyššia než skutočný záujem odosielateľa na dodanie do miesta určenia;

e) pri zničení, strate, poškodení alebo oneskorení časti nákladu alebo akéhokoľvek predmetu tvoriaceho časť nákladu sa prizerá pri stanovení hranice zodpovednosti dopravcu len k celkové hmotnosti dotknutej časti alebo predmetov. Ak je však stratou, poškodením alebo oneskorením časti nákladu a/alebo akéhokoľvek predmetu tvoriaceho súčasť nákladu ovplyvnená hodnota ostatných zásielok uvedených v rovnakom leteckom nákladnom liste alebo v potvrdení o prevzatí nákladu k preprave a/alebo pokiaľ tieto doklady neboli vydané v rovnakom zázname, pre ktorý uloženie sa používajú iné prostriedky uvedené v článku 4 odstavci 2 Dohody, prihliada sa pri stanovení hranice zodpovednosti dopravcu k celkovej hmotnosti celej zásielky alebo zásielok. Sumy, uvedené v jednotkách zvláštnych práv čerpania (SDR) v Dohode, znamenajú jednotky zvláštnych práv čerpania, ako ich definuje  Medzinárodný menový fond. Prepočet týchto jednotiek na národné meny sa v prípade súdneho konania mení podľa hodnoty jednotiek zvláštnych práv čerpania v deň vynesenia rozsudku. Prepočet jednotiek zvláštnych práv čerpania na národné meny sa u zmluvnej strany, ktorá je členom Medzinárodného menového fondu, vykoná podľa metodiky prepočtu, ktorú používa Medzinárodný menový fond pre svoje operácie a transakcie ku dnu vynesenia rozsudku. Prepočet jednotiek zvláštnych práv čerpania na národné meny sa u zmluvnej strany, ktorá nie je členom Medzinárodného menového fondu, prevedie podľa metodiky, ktorú určí tento štát.

Tie štáty, ktoré nie sú členmi Medzinárodného menového fondu a ktorých zákony nedovoľujú použitie ustanovení uvedených v predošlom odstavci, môžu v dobe ratifikácie Dohody alebo prístupu k nej alebo kedykoľvek neskôr prehlásiť, že hranice zodpovednosti dopravcu uvedených v bode 10.8 písm. a) sa stanovujú pevnou sumou vo výške 500.000 peňažných jednotiek na cestujúceho pri súdnych jednaniach na ich územiach; 62.500 peňažných jednotiek na cestujúceho podľa bodu 10.8 písm. b); 15.000 peňažných jednotiek na cestujúceho podľa bodu 10.8 písm. c); 250 peňažných jednotiek na kilogram nákladu podľa bodu 10.8 písm. d). Uvedená peňažná jednotka odpovedá šesťdesiat päť a pol miligramu zlata rýdzosti deväť sto tisícin. Tieto sumy je možné prevádzať na príslušnú národnú menu v zaokrúhlených číslach. Prepočet týchto jednotiek na národnú menu sa prevádza podľa zákonov príslušného státu.

 

11. Povinné poistenie pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

11.1 CK má po celú dobu svojej činnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona o zájazdoch uzatvorenú poistnú zmluvu, na ktorej základe vzniká zákazníkovi právo na plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku:

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu;;

alebo 

b) nevráti zákazníkovi zaplatenú zálohu alebo cenu zájazdu v prípade, že sa zájazd neuskutočnil;;

alebo

c) nevráti zákazníkovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, že sa zájazd uskutočnil len z časti.

11.2 V prípade, že zákazníkovi nebude poskytnutá doprava z miesta pobytu v zahraničí späť do Slovenskej republiky, poskytne poisťovňa plnenie zabezpečením dopravy z miesta pobytu do Slovenskej republiky vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do doby odjazdu.

11.3 Ak si zákazník zaistí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poskytne mu poisťovňa peňažné plnenie len do výšky, akú by musela vynaložiť, pokiaľ by dopravu, ubytovanie a stravovanie zaisťovala sama.

11.4 Nároky zákazníka, ktoré vznikli voči CK v dôsledku neplnení Zmluvy v prípadoch uvedených v bode 11.1 týchto všeobecných podmienok, prechádzajú na poisťovňu, a to až do výšky plnenia poskytovaného poisťovňou.

 

12. Cestovné poistenie zákazníka

12.1 CK nepreberá zodpovednosť za škody na zdraví a majetku zákazníkom spôsobené.

12.2 V cene zájazdu nie je zahrnuté cestovné poistenie ani poistenie zrušenia a prerušenia cesty, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak.

12.3 CK upozorňuje zákazníka na nutnosť doplnkovo uzavrieť „cestovné poistenie“ kryjúce riziká na cestách.

12.4 CK odporúča zákazníkovi uzatvoriť „poistenie zrušenia alebo prerušenia cesty“ pre prípad, že zákazníkovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od Zmluvy. Toto poistenie nie je zahrnuté v cene zájazdu.

12.5 Poistenie podľa bodov 12.3 a 12.4 tohto článku môže zákazník uzavrieť individuálne, alebo mu ho môže sprostredkovať CK za podmienok stanovených poisťovňou. CK je iba sprostredkovateľom poistnej zmluvy. V prípade poistného plnenia sa zákazník obracia priamo na poisťovňu.

==============================================================

13. Spracovanie a ochrana osobných údajov zákazníka

13.1 Pre poskytovanie služieb na základe Zmluvy bude CK spracovávať osobné údaje zákazníka v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 („Nariadenie“).

Kategórie osobných údajov, ktoré môžu byť predmetom spracúvania

 • Titul, meno, priezvisko
 • Adresa trvalého pobytu
 • Dátum narodenia
 • Pohlavie
 • Št. príslušnosť
 • Rodné číslo
 • Číslo cestovného pasu, dátumy jeho vydania a platnosti
 • Údaje o zamestnaní alebo štúdiu
 • Telefónne číslo, emailová adresa

Účely spracúvania osobných údajov zo strany CK

 • Zasielanie ponúk zájazdu a príslušných služieb
 • Uzatvorenie zmluvy o obstaraní zájazdu
 • Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovnej evidencie
 • Uzatvorenie poistných zmlúv cestovného poistenia
 • Ponuka produktov a služieb a poskytovania informácií v rámci priameho marketingu

Osobné údaje klientov sú zhromažďované, spracovávané a/alebo používané len v prípade, že to klient dovolil tým, že vyplnil a odoslal dopyt na otázku z webstránky, vyplnil a odoslal záväznú prihlášku (poštou resp. elektronicky) alebo to nariadili alebo povolili príslušné právne predpisy.
Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby na účely zabezpečenia zájazdu a príslušných služieb, plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve), uzatvorenie poistnej zmluvy, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov CK a komplexná ochrana a zvýšenie komfortu klienta (účel ponuky produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu).

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje
• VHS Visa Handling Services s. r. o., Klemensova 2A, 811 09 Bratislava 

• Ubytovacie zariadenia
• Letecké spoločnosti

• Dopravcovia v osobnej cestnej a železničnej doprave
• Union poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 813 60 Bratislava

CK postupuje osobné údaje štátnym orgánom, ak je táto povinnosť stanovená zákonom (napr. kontrola účtovnej evidencie), a ak je to nevyhnutné, na ochranu práv prevádzkovateľa (napr. pri vymáhaní dlžnej sumy súdnou cestou). CK môže poveriť spracovaním údajov tretiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Spracovanie je možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa k rovnakej miere ochrany údajov, akú poskytuje sám prevádzkovateľ. Údaje možno postúpiť aj dodávateľom zabezpečujúcim pre CK služby, ako napríklad inštalácie softvéru a účtovné služby. So súhlasom klienta alebo na jeho príkaz možno osobné údaje poskytnúť aj ďalším osobám.
13.2 Zákazník dáva taktiež súhlas k spracovaniu osobných údajov pre účel zasielania obchodných oznámení šírených elektronickou poštou v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a §62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, a to vo forme zasielania ponúk služieb poskytovaných CK na elektronický kontakt zákazníka. Tento súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to písomne alebo prostredníctvom každej jednotlivo doručenej správy CK, v ktorých je táto možnosť automaticky zobrazená.

13.3 Poskytované osobné údaje môžu byť sprístupnené len zamestnancom CK

13.4 Pri spracovaní osobných údajov zákazníka je CK povinná plniť povinnosti podľa Zákona na ochranu osobných údajov a Nariadenia, predovšetkým je povinná dbať, aby zákazník neutrpel ujmu na svojich právach, najmä práve na zachování ľudskej dôstojnosti, a dbať na ochranu pred neoprávneným zásahom do jeho súkromého a osobného života. Podrobné zásady ochrany a spracovania osobných údajov zákazníka sú uvedené na webovej stránke CK (www.ma3oska.sk).

13.5 Spracovanie osobných údajov bude prebiehať automatizovane prostredníctvom elektronického systému a prípadne manuálne a iba za účelom spracovania uvedeným v bodoch 13.1 a 13.2 tohto článku.

13.6 Zákazník má právo požadovať od CK prístup k svojim osobným údajom:

 • Právo na opravu osobných údajov
 • Právo na vymazanie osobných údajov
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • Právo na prenosnosť svojich osobných údajov
 • Právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči CK si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami.

13.7 Prenos osobných údajov do tretích krajín

Z povahy obchodnej činnosti CK vyplýva nevyhnutnosť prenosu osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov na základe rozhodnutia o primeranosti – rozhodnutie Komisie, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené sektory v danej tretej krajine zaručujú primeranú úroveň ochrany.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa uskutočňuje len za uvedených podmienok:

 • dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas s navrhovaným prenosom po tom, ako bola informovaná o rizikách, ktoré takéto prenosy môžu pre ňu predstavovať z dôvodu absencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných záruk;
 • prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a CK alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby;
 • prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi CK a inou fyzickou alebo právnickou osobou.

Odmietnutie súhlasu s prenosom osobných údajov do tretích krajín môže mať za následok odmietnutie poskytnutia služieb.

==============================================================

14. Upozornenie na kultúrnu odlišnosť a podmienky v navštívených krajinách

14.1 Úroveň a rýchlosť služieb poskytovaných personálom (hotelov, dopravcov a miestnych spoločností) zodpovedá miestnym zvyklostiam a mentalite obyvateľstva cieľovej krajiny. Z týchto dôvodov je nutné počítať mnohokrát s menšou skúsenosťou a pomalším riešením požiadaviek, ale táto skutočnosť je často vyvážená snahou a priateľským prístupom.

14.2 Kultúrne a hygienické zvyklosti sú v krajinách iných kontinentov odlišné od Slovenskej republiky. Miestne hygienické predpisy sú omnoho tolerantnejšie, rovnako tak i zákony týkajúce sa životného prostredia.

14.3 Ubytovanie – poskytnuté ubytovacie služby zodpovedajú popisu v katalógu, v ponukových listoch a na internetových stránkach CK V kategorizácii hotelov sú medzi jednotlivými destináciami rozdiely. Aj v komfortných hoteloch sú izby často jednoducho zariadené. Vybavenie, veľkosť a poloha izieb rovnakej kategórie v jednom hoteli sa môže odlišovať. Rozdeľovanie izieb prebieha zásadne zo strany hotela a CK naň nemá vplyv. V prípade zmeny v rezervácii, ku ktorej vo všetkých turistických oblastiach môže dochádzať, bude zákazník ubytovaný v zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie. Vybavenie jednolôžkovej izby, i keď je poskytovaná za príplatok, nemusí byť celkom identické s vybavením dvojlôžkových izieb. Vo väčšine hotelov je za trojlôžkovú izbu považovaná dvojlôžková izba s prístelkou. Prístelka nie je plnohodnotná posteľ a môže ňou byť pohovka, rozkladací gauč alebo lehátko. Podľa medzinárodných zvyklostí musia hostia opustiť izbu doobeda, v mnohých prípadoch už do 10.00 hod. Možnosť nasťahovania záleží na aktuálnych podmienkach hotela v deň príjazdu, môže to však byť umožnené až po 14-tej hodine. Skorý príjazd či neskorý odjazd neoprávňuje k dlhšiemu používaniu izby. Rýchlo sa rozvíjajúci cestovný ruch so sebou prináša stavebnú činnosť, na ktorú nemá CK vplyv. CK nevie ovplyvniť vznik stavenísk a priebeh stavebných činností. Staveniská vznikajú veľmi rýchlo prakticky zo dňa na deň alebo je stavebná činnosť po dlhšej prestávke obnovená. Nie vždy je možné získať pri rezervovaní najaktuálnejšej správy o činnosti v hotely a jeho okolí. Absolútny kľud nájdete najmä na malých ostrovoch, k väčším hotelom patrí i večerná zábava s reštauráciami a barmi, ktoré môžu spôsobiť hluk. Architektúra hotelov umožňuje zvukovú priestupnosť medzi jednotlivými priestormi.

14.4 Klimatizáciou sú vybavené len hotely, pri ktorých je toto priamo uvedené v popise v katalógu. V niektorých zariadeniach je klimatizácia ovládaná centrálne a jej zapínanie/vypínanie z hľadiska doby a dĺžky úplne závisí na rozhodnutí hotela. V hoteloch nižšej kategórie a môže stať, že klimatizácia bude v prevádzke iba niekoľko hodín denne.

14.5 Raňajky formou bufetu znamenajú samoobslužný výber z väčšieho množstva potravín teplej i studenej kuchyne. Nápoje vrátane džúsov sú v cene. Kontinentálne raňajky (prevažne v malých hoteloch a guest-house) obsahujú čaj alebo kávu, pečivo, maslo a džem. Pri obede a večeri nie sú nápoje k jedlu zahrnuté v cene, ak nie je vyslovene uvedené inak.

14.6 Program All inclusive a jeho rozsah, sortiment, miesta (vybrané reštaurácie) a dobu čerpania určuje vždy hotel. Klienti budú s presnými podmienkami all inclusive oboznámení na mieste v hoteli. Program All inclusive väčšinou obsahuje tri jedlá denne, nealkoholické nápoje a vybrané nápoje alkoholické (celkom bežne výlučne lokálnej výroby), pričom tento štandard je všeobecne platný po celom svete. Program All inclusive nemusí zahrňovať zdarma všetky nápoje a pokrmy, ktoré sú v ponuke hotela a všetky nápoje a doplnky, ktoré sú v minibare resp. na izbe, a to ani v prípade päťhviezdičkového hotela. Rozsah programu All inclusive sa môže líšiť podľa sezóny resp. roka. Program All inclusive neznamená 24hodinovú neobmedzenú konzumáciu. Názov All inclusive používaný cestovnou kanceláriou CK môže mať v hoteli iný názov podľa zvyklostí v destinácii alebo v hotelovom reťazci, a tak sa na neho vzťahujú vyššie popísané informácie. V niektorých hoteloch je možné objednať nadstavbu programu All inclusive, a to napríklad Ultra all inclusive alebo Royal all inclusive a pod., kedy tieto programy budú bezpochybne zahŕňať väčší rozsah ponúkaných pokrmov či nápojov, avšak za vyššiu cenu.

14.7 Počet lehátiek a slnečníkov v niekterých hoteloch nemusí zodpovedať celkovej kapacite hotela. Údaje o vzdialenosti pláží od hotela sú v popise hlavného katalógu len orientačné. Väčšina pláží je prístupná i miestnemu obyvateľstvu. Nie všetky hotely majú bazén s čistiacim zariadením a občas sa môže stať, že bazén bude vypustený z dôvodu jeho údržby.

14.8 Obyvatelia exotických krajín nepoužívajú vodu z vodovodu na pitie a varenie. Odporúčame zákazníkom zakúpiť k tomuto účelu balenú vodu. Niektoré hotely poskytujú na izbe redukcie do zásuviek, ale pre istotu odporúčame zákazníkom vziať si vlastné. V niektorých krajinách môže dochádzať i k občasným výpadkom zásobovania vodou a elektrickou energiou. S tým súvisia i výpadky klimatizácie.

14.9 Napriek intenzivnej snahy hoteliérov a miestnych úradov sa môže v určitých obdobiach vyskytovať v destinácii hmyz alebo vodná tráva – riasy. Veľmi citlivým zákazníkom  odporúčame zobrať si so sebou repelent v podobe spreja alebo elektrického rozprašovača do zásuvky.

14.10 Opotrebovanie materiálu alebo hotelového zariadenia spôsobené bežným používaním v tropickom podnebí nemožno považovať za nedodržiavanie čistého prostredia. Bežným opotrebovaním nie je možné spôsobiť ujmu na zdraví klienta.

14.11 CK doporučuje zákazníkom, aby mali po celú dobu zájazdu k dispozícii finančnú hotovosť vo výške aspoň 300,- EUR na jednu osobu alebo platobnú kartu k pokrytiu nákladov, ktoré zákazníkom môžu v priebehu zájazdu vzniknúť (najmä nákladov na doplnkové služby, ktoré nie sú zahrnuté v cene zájazdu, nákladov na prípadné lekárske ošetrenie a pod.).

14.12 CK upozorňuje na určité obmedzenia návštev historických, náboženských a iných pamätihodností v dňoch štátnych sviatkov alebo iných osláv v mieste pobytu.

 

15. Záverečné ustanovenie

15.1 Platnosť týchto podmienok sa vzťahuje na služby poskytované CK len vtedy,ak nie je CK stanovený či vopred zjednaný rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.

15.2 Uzatvorením Zmluvy zákazník potvrdzuje, že sú mu známe tieto všeobecné obchodné podmienky.

15.3 Písomná forma komunikácie je zachovaná i pri právnom jednaní učinenom elektronickými alebo inými technickými prostriedkami umožňujúcimi zachytenie jeho obsahu a určenie jednajúcej osoby.

15.4 Všetky údaje obsiahnuté v katalógu, cenníku CK a zverejnené na internetových stránkach CK o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe ich uverejnenia a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia Zmluvy so zákazníkom.

 

Všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 25.05.2018.

Zaujímavosti
31 03 2021, 12:55

Plán vysielaní na mesiac apríl 2021 

 

09 02 2021, 15:23

Cestovné poistenie od UNIQA poisťovne, a.s., kryje už aj poistné udalosti spojené s COVID-19!

 

20210209_115111 vyrez

09 01 2021, 20:57

Milí priatelia, aj v roku 2021 pokračujeme v cykle „S ma3oskou na cestách“ 

Naša prvá téma bude zaujímavá a inšpirovali ste nás práve vy, naši cestovatelia, poslucháči a čitatelia.

Téma: "MÝTY v ruskej histórii - obdobie vládnutia rodu Romanovovcov - do roku 1917".

 

05 01 2021, 22:15

Vianoce u pravoslávnych (nielen) v Rusku podľa juliánskeho kalendára.

Kým u nás na Slovensku sa 6. januára oslavuje sviatok Troch kráľov, u pravoslávnych veriacich sú práve teraz začínajú PRAVOSLÁVNE VIANOCE.

ma3oska-travel-zajazdy-do-ruska-ruske-vianoce-1

05 01 2021, 19:24

TOP zaujímavosti z Ruska. 

Pri príprave poznávacích zájazdov po Rusku, človek natrafí na rôzne zaujímavosti, prečítajte si o niektorých spolu s nami. 

ma3oska-travel-zajazdy-do-ruska-kamcatka-2

Mám záujem o ďalšie informácie
Začiatok zájazdu
Koniec zájazdu

Odoslaním formulára potvrdzujete že máte viac ako 18 rokov. Vaše osobné údaje spracujeme iba za účelom vybavenia vašej žiadosti. Viac o ochrane osobných údajov

 

Copyright © 2016 - 2021
Naša webová stránka využíva takzvané cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sa s pomocou prehliadača ukladajú vo vašom počítači. Cookies používame na to, aby bola naša ponuka prispôsobená používateľovi. Niektoré cookies zostávajú uložené vo Vašom počítači, kým ich nevymažete. Umožňujú nám pri vašej opätovnej návšteve rozpoznať Váš prehliadač. Ak si neželáte ich používanie, môžete si prehliadač nastaviť tak, aby Vás informoval o použití cookies a aby ste ich mohli povoliť len pre určitý konkrétny prípad. Deaktivácia cookies môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky. Zásady ochrany osobných údajov
OK