GDPR

Zásady ochrany osobných údajov cestovnej kancelárie ma3oska travel, s.r.o.

Základné informácie

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov je stanovené, akým spôsobom a za akým účelom zhromažďujeme, spracúvame a ukladáme osobné údaje klientov a akým spôsobom ich chránime. V súvislosti so spracovaním osobných údajov klientov zo strany ma3oska travel, s.r.o., ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť otvorene informácie o tom, aké osobné údaje získavame, ako s nimi zaobchádzame, z akých zdrojov ich získavame, na aké účely ich využívame, komu ich môžeme poskytnúť, ako dlho ich uchovávame a aké sú individuálne práva klientov v oblasti ochrany údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov

CK ma3oska travel, s.r.o., sídlo: Hanácka 1491/5, 821 04 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika, IČO: 50 667 718. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č.: 116649/B (ďalej len CK).

Zamestnanci prevádzkovateľa sú zaviazaní udržiavať utajovanie osobných údajov a môžu ich spracovávať len za účelom a spôsobom, ktoré sú definované v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Kategórie osobných údajov, ktoré môžu byť predmetom spracúvania

• Titul, meno, priezvisko

• Adresa trvalého pobytu

• Dátum narodenia

• Pohlavie

• Št. príslušnosť

• Rodné číslo

• Číslo cestovného pasu, dátumy jeho vydania a platnosti

• Údaje o zamestnaní alebo štúdiu

• Telefónne číslo, emailová adresa

Účely spracúvania osobných údajov zo strany CK

• Zasielanie ponúk zájazdu a príslušných služieb

• Uzatvorenie zmluvy o zájazde

• Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovnej evidencie

• Ponuka produktov a služieb a poskytovania informácií v rámci priameho marketingu

• Uzatvorenie poistných zmlúv cestovného poistenia

Osobné údaje klientov sú zhromažďované, spracovávané a/alebo používané len v prípade, že to klient dovolil tým, že vyplnil a odoslal dopyt na otázku z webstránky, vyplnil a odoslal záväznú prihlášku na zájazd (poštou resp. elektronicky), vyplnil a odoslal záväznú objednávku na vízum (poštou resp. elektronicky) alebo to nariadili alebo povolili príslušné právne predpisy.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je súhlas dotknutej osoby na účely zabezpečenia zájazdu a príslušných služieb, plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve), uzatvorenie poistnej zmluvy, obstaranie vstupného víza do tretích krajín, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov CK a komplexná ochrana a zvýšenie komfortu klienta (účel ponuky produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu).

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

• Konzulárne oddelenia zastupiteľských úradov tretích krajín, resp. ich servisné organizácie (napr. Interlink Service Slovakia s.r.o., Konventná 6, 811 03 Bratislava)

• Ubytovacie zariadenia

• Letecké spoločnosti

• Dopravcovia v osobnej cestnej a železničnej doprave

• Poisťovne poskytujúce cestovné poistenie (napr. Union poisťovňa, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 15, 851 01 Bratislava)

CK postupuje osobné údaje štátnym orgánom, ak je táto povinnosť stanovená zákonom (napr. kontrola účtovnej evidencie), a ak je to nevyhnutné, na ochranu práv prevádzkovateľa (napr. pri vymáhaní dlžnej sumy súdnou cestou). CK môže poveriť spracovaním údajov tretiu osobu, tzv. sprostredkovateľa. Spracovanie je možné len na základe uzatvorenej zmluvy, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa k rovnakej miere ochrany údajov, akú poskytuje sám prevádzkovateľ. Údaje možno postúpiť aj dodávateľom zabezpečujúcim pre CK služby, ako napríklad inštalácie softvéru a účtovné služby. So súhlasom klienta alebo na jeho príkaz možno osobné údaje poskytnúť aj ďalším osobám.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Z povahy obchodnej činnosti CK vyplýva nevyhnutnosť prenosu osobných údajov do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov na základe rozhodnutia o primeranosti – rozhodnutie Komisie, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené sektory v danej tretej krajine zaručujú primeranú úroveň ochrany.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa uskutočňuje len za uvedených podmienok:

  • dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas s navrhovaným prenosom po tom, ako bola informovaná o rizikách, ktoré takéto prenosy môžu pre ňu predstavovať z dôvodu absencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných záruk;
  • prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy alebo objednávky medzi dotknutou osobou a CK alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby;
  • prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi CK a inou fyzickou alebo právnickou osobou.

Odmietnutie súhlasu s prenosom osobných údajov do tretích krajín môže mať za následok odmietnutie poskytnutia služieb.

Doba uchovávania osobných údajov

CK je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania najmenej však 5 rokov od ukončenia zájazdu, pobytu alebo letu, resp. po dobu stanovenú zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

Profilovanie
CK nevykonáva profilovanie svojich klientov.

Práva dotknutej osoby

• Právo požadovať od CK prístup k svojim osobným údajom

• Právo na opravu osobných údajov

• Právo na vymazanie osobných údajov

• Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

• Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

• Právo na prenosnosť svojich osobných údajov

• Právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)

• Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči CK si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami.

V prípadoch, kedy CK spracováva osobné údaje na základe súhlasu klienta, klient môže tento súhlas kedykoľvek odvolať. V prípadoch, kedy sú údaje spracovávané na základe oprávneného záujmu, klient môže proti takému spracovaniu podať námietku. Každé také podanie námietky vyhodnotíme a o výsledku budeme klienta informovať. Námietke proti spracovaniu údajov na marketingové účely vyhovieme vždy.

Ak sa Vám nepodarilo uspokojivo vyriešiť Vaše otázky alebo námietky v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 7, www.dataprotection.gov.sk.

Klient alebo návštevník webových stránok CK má kedykoľvek možnosť obrátiť sa na nás telefonicky na čísle +421 903 404964, +421 904 512495 alebo formou emailovej správy na info@ma3oska.sk, kde dostane odpovede na všetky otázky týkajúce sa problematiky osobných údajov.

Klient alebo návštevník webových stránok CK je informovaný o pravidlách spracovania osobných údajov vždy, keď prevádzkovateľovi poskytuje niektoré osobné údaje. Tieto Zásady ochrany osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov sú verejne prístupné na internetových stránkach prevádzkovateľa www.ma3oska.sk.

Musím poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje?

Poskytnutie osobných údajov je, rovnako ako uzatvorenie zmluvy alebo iného obchodného vzťahu s prevádzkovateľom, dobrovoľné. Niektoré údaje sú však nevyhnutné na splnenie zákonných povinností (napríklad vedenie účtovnej evidencie) alebo sú nevyhnutné pri poskytnutí služby a bez niektorých údajov prevádzkovateľ nedokáže poskytnúť požadovanú službu. Osobné údaje, ktoré by poskytovateľ zbieral a spracovával z dôvodu iného účelu ako vyššie uvedeného, podliehajú vždy osobitnému súhlasu klienta alebo návštevníka webových stránok CK. Ak nám klient alebo návštevník webových stránok takýto súhlas neposkytne, z dôvodu iného účelu ako vyššie uvedeného nebudeme zbierať a spracovávať osobné údaje.

Akým spôsobom zabezpečuje prevádzkovateľ ochranu osobných údajov?

Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou a CK disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zabezpečujúcimi maximálnu možnú ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi klientov prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Z akých zdrojov získava CK osobné údaje?

Spracovávame údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s poskytovaním služieb prevádzkovateľa. Ďalej spracovávame údaje, ktoré ste nám poskytli pri odosielaní otázky z webovej stránky. Takto získané osobné údaje využívame výlučne na zodpovedanie Vášho dopytu. Na základe Vášho osobitného súhlasu alebo nastavenia povolenia používaných aplikácií môžeme spracovávať aj ďalšie údaje, napríklad z internetových prehľadávačov, prieskumov spokojnosti a používateľských testovaní.

Zásady používania súborov cookie

Používanie cookies

Jednotlivé stránky portfólia spoločnosti používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Používaním stránok vyjadrujete prevádzkovateľovi webových stránok súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Návod na zmenu cookies nájdete v pomoci každého priehliadača.

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich Vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na stránkach môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na Vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

Na webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Základné súbory cookie

Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

Prevádzkové súbory cookie

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a podobne. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Funkčné súbory cookie

Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a podobne, aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na Vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.

Reklamné súbory cookie

Reklamné súbory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené Vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o Vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počtu zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.

Súbory cookie tretích strán

Na stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole našej spoločnosti. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Naša spoločnosť nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Podľa §15 zákona o elektronických médiách môžete ako návštevník webovej stránky nesúhlasiť s ukladaním vašich anonymizovaných údajov. Vaša návšteva teda v budúcnosti nebude zaznamenávaná. Cookies, ktoré sa na webových stránkach používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je prednastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho prehliadača / zariadenia. Návod na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.

Pre služby spoločnosti Google je možné tiež využiť stránku pre zrušenie.

Google Analytics

Na našej stránke zbierame a ukladáme údaje pomocou trackovacieho nástroja na marketingové účely a na účely optimalizácie. Naša stránka na to využíva Google Analytics, službu od Google inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu používania. Informácie o Vašom používaní stránky, vytvorené pomocou Cookies, prenesie spoločnosť Google spravidla na server Google v USA a uloží ich tam. Vašu IP adresu ale Google v rámci členských štátov Európskej Únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti (anonymizuje). Tým sa IP adresy získané pomocou Google Analytics skrátia. Toto opatrenie má zabrániť aby Google dokázal spojiť IP adresy s osobnými údajmi. Len vo výnimočných prípadoch sa prenáša na server Google v USA úplná IP adresa, ktorá sa tam skráti. Na objednávku prevádzkovateľa tejto stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie používania stránky, za účelom zhotovenia reportov o aktivitách na stránke, a na poskytnutie ďalších služieb prevádzkovateľovi, ktoré sú spojené s používaním stránky a internetu. IP adresa v prehliadači sa v rámci Google Analytics neprepojí s ďalšími údajmi spoločnosti Google.

Bez Vášho výslovného súhlasu nepoužijeme trackovacie nástroje, aby sme bez Vášho vedomia zhromažďovali Vaše osobné údaje, odovzdávali tieto údaje tretím stranám a marketingovým platformám alebo prepájali tieto údaje s Vašimi osobnými údajmi (meno, adresa atď.).

Zásady ochrany osobných údajov sú platné od 01.01.2019.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Napíšte nám

Newsletter

Buďte prvý, kto sa dozvie novinky.

Newsletter