Hlavná \ E-shop \ Obchodné podmienky eshopu

Obchodné podmienky eshopu www.ma3oska.sk

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.ma3oska.sk

I. Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu všeobecných obchodných podmienok

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež uvádzané len skratkou "VOP") platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom na adrese www.ma3oska.sk (ďalej tiež uvádzané len ako "eshop") spoločnosťou ma3oska travel, s.r.o., IČO: 50 667 718.

2. Nákup v eshope prebieha na základe kúpnej zmluvy uzatvárané medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. VOP sú dokumentom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a podrobne uvádza a vysvetľuje práva a povinnosti oboch strán kúpnej zmluvy, teda Kupujúceho i Predávajúceho. Dojednania, ktoré sú v kúpnej zmluve odlišné od ustanovení VOP, majú prednosť (teda text kúpnej zmluvy je nad textom VOP). VOP rieši aj niektoré ďalšie otázky, ktoré s nákupom v eshope alebo s užívaním internetových stránok www.ma3oska.sk súvisí.

3. Prajeme si, aby pre našich zákazníkov bol nákup v eshope príjemne stráveným časom, aby boli s nákupom úplne spokojní a aby presne vedeli, čo v našom eshope nájdu, ako celý proces nákupu tovaru od jeho výberu až po dodávku prebieha, čo môžu očakávať a ako vyriešime ich požiadavky. Toto všetko nájdete v týchto VOP.

4. VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícii ešte pred tým, než u nás nakúpite. Prosíme, prečítajte si VOP starostlivo a v prípade, že k nim budete mať pripomienky či otázky, kontaktujte nás ešte pred objednaním tovaru (tj. pred kliknutím na tlačidlo "Dokončiť nákup"). Kontakty nájdete v čl. II. VOP. Vzájomná komunikácia je najlepším spôsobom, ako eliminovať prípadné budúce nejasnosti medzi nami. Tým, že kliknete na tlačidlo "Dokončiť nákup" nám dávate signál, že ste VOP videli, čítali a súhlasíte s takým priebehom obchodu, aký tu popisujeme. Dávate tým aj signál, že svoju objednávku myslíte vážne, a že ste rovnako ako my pripravení splniť svoje záväzky z následne uzatvorenej kúpnej zmluvy (teda my ako Predávajúci predovšetkým dodať vám tovar presne podľa vašej objednávky a vy ako Kupujúci zaplatiť za dodaný tovar dohodnutú cenu) .

5. Vo VOP máte k dispozícii všetky podstatné informácie. Vieme, že ich nie je práve málo, a preto pre rýchlejšiu orientáciu je tu obsah:

Obsah VOP:
I.             Úvodné ustanovenia a vysvetlenie účelu obchodných podmienok
II.            Dôležité pojmy (definície)
III.           Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
IV.           Cena tovaru a platba
V.            Dodacie podmienky
VI.           Odstúpenie od kúpnej zmluvy
VII.         Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok
VIII.        Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
IX.           Záverečné ustanovenia

II. Dôležité pojmy (definície)

1. PREDÁVAJÚCI - v internetovom obchode www.ma3oska.sk je Predávajúcim:

ma3oska travel, s.r.o.

Sídlo: Hanácka 1491/5, 82104 Bratislava-Ružinov

IČO: 50 667 718

DIČ: 2120420489

IČ DPH: SK2120420489

Prevádzka eshopu (a prednostná adresa na doručovanie pošty a vráteného tovaru): Račianska 66, 83102 Bratislava

Kontaktný telefón: +421 904 512495

Adresa na doručovanie elektronickej pošty: office@ma3oska.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR: Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo: 116649/B

2. KUPUJÚCI - Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.ma3oska.sk uzavrie s nami, ako Predávajúcim, kúpnu zmluvu, a tým kúpi niektoré tovary vystavené na internetových stránkach eshopu. Kupujúcim môže byť podnikateľ (podnikajúca fyzická osoba často tiež uvádzaná ako SZČO a alebo právnická osoba, napr. s.r.o. alebo akciová spoločnosť) alebo Spotrebiteľ.

3. SPOTREBITEĽ - Spotrebiteľom sa podľa zákona rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania. Ak ste fyzická osoba a do objednávky uvediete IČO, bude sa mať za to, že kúpnu zmluvu uzatvárate ako podnikateľ a nie ako Spotrebiteľ.

4. SPOTREBITEĽSKÁ  ZMLUVA - Je kúpna zmluva, v ktorej ako Kupujúci vystupuje Spotrebiteľ. Podľa platných zákonov je Spotrebiteľ viac chránený ako Kupujúci, ktorý nie je Spotrebiteľom. Súčasne má Predávajúci aj viac povinností voči Spotrebiteľovi než voči inému Kupujúcemu a je povinný poskytnúť Spotrebiteľovi informácie stanovené ako občianskym zákonníkom, tak zákonom na ochranu spotrebiteľa. Ak je Kupujúcim iná osoba ako Spotrebiteľ, nevyužijú sa tie ustanovenia VOP, ktoré slúžia výhradne pre ochranu Spotrebiteľa (t.j. text, kde bude namiesto "Kupujúci" uvedené len "Spotrebiteľ").

5. ZMLUVA  UZAVRETÁ  DIŠTANČNÝM  SPÔSOBOM - Je kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, t.j. je uzavretá, bez toho aby sa Predávajúci a Kupujúci museli osobne stretnúť, pretože ju uzatvárajú cez webové rozhranie, na základe objednávky urobenej priamo na internetových stránkach www.ma3oska.sk (vyplnením potrebných údajov Kupujúcim) alebo prostredníctvom mailovej komunikácie, telefonicky alebo s využitím obdobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä náklady na internetové pripojenie a telefónne hovory) si hradíte sami a nelíši sa od bežnej sadzby účtované vašim operátorom resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Uskutočnením objednávky výslovne súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku.

6. ROZHODUJÚCA  LEGISLATÍVA - Sú to platné právne predpisy, ktorými sa riadi vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Ide najmä o zákon č. 22/2004 Zb. Občiansky zákonník (ďalej tiež len "OZ") a v prípadoch, keď je Kupujúcim spotrebiteľ, je to aj zákon č. 122/2013 Zb. O ochrane spotrebiteľa.

III.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci objednáva tovar cez webové rozhranie, t.j. cez objednávkový systém eshopu.

2. OPIS  TOVARU - V eshope (na webovom rozhraní) je uvedený zoznam tovaru vrátane opisu hlavných charakteristík tovaru, a ak je to u daného produktu potrebné, aj s uvedením ďalších dôležitých informácií k tovaru, najmä návodu na jeho používanie, exspirácie či trvanlivosti , pokynov na skladovanie a uchovávanie a pod. Všetky prezentácie tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu sú informatívneho charakteru. Ako Predávajúci nie sme povinní uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3. OBJEDNANIE TOVARU - Pre objednanie tovaru cez webové rozhranie obchodu slúži objednávkový formulár, kde ako Kupujúci vyplníte meno, priezvisko alebo firmu, popr. IČO, DIČ, informácie o objednávanom tovare (vložením objednávaného tovaru do "košíka" webového rozhrania obchodu a uvedením počtu / množstvo objednávaného tovaru, prípadne aj varianty tovaru, ak sú v ponuke), fakturačnú adresu a dodaciu adresu (ak je odlišná ), e-mail, telefónny kontakt a vyberiete spôsob úhrady a spôsob doručenia tovaru. Objednávať tovar je možné 24 hodín denne, 7 dní v týždni, expedícia potom prebieha len v pracovných dňoch. Predávajúci upozorňuje, že výnimočne môže dôjsť k dočasnej nedostupnosti webu v dôsledku nutnej údržby webu alebo okolnosťami, za ktoré nezodpovedá, ako sú výpadky pripojenia k internetovej sieti.

Pred odoslaním objednávky vám je umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené do objednávkového formulára a prípadne ešte opraviť vzniknuté chyby a nezrovnalosti. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo "Dokončiť nákup".

O obdržaní objednávky vás budeme informovať zaslaním Potvrdenia objednávky mailom zaslaným na vašu elektronickú adresu, prílohu tohto oznámenia tvorí aj text týchto VOP. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na vašu elektronickú adresu uvedenú v objednávke je kúpna zmluva uzatvorená. Akékoľvek zmeny uzatvorenej kúpnej zmluvy (vrátane zrušenia objednávky) sú možné len na základe dohody s nami.

Ako Predávajúci si vyhradzujeme právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, pokiaľ sa tovar už nevyrába alebo ak dôjde k vyčerpaniu skladových zásob a dodávateľ nie je dlhodobejšie schopný dodať nové skladové zásoby. Z rovnakých dôvodov sme oprávnení aj odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy (lebo by sme neboli schopní vašim požiadavkám vyhovieť), pričom odstúpenie môže byť urobené zaslaním písomného odstúpenia s uvedením dôvodov na váš mailový kontakt a nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia. Ak by nastala situácia, že ste ako Kupujúci už predtým uhradili celú alebo časť kúpnej ceny, prijaté finančné plnenie vám v tomto prípade vrátime s vami dohodnutým spôsobom, prípadne ak nedôjde k dohode, potom rovnakým spôsobom, ako bola platba uhradená z vašej strany. Doba vrátenie prijatého plnenia závisí od zvoleného spôsobu platby, neprekročí však dobu 14 dní od okamihu informovania o nemožnosti dodať tovar alebo účinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Ak niektorý tovar nie je aktuálne skladom ani do 10 dní k dodaniu našim dodávateľom, uvádzame u produktu predpokladaný dátum najbližšej dostupnosti produktu. Počítajte však, prosím, s tým, že ide naozaj o predpokladaný dátum, ktorý sa v niektorých prípadoch môže meniť vzhľadom k tomu, že tovar je dodávaný aj z krajín mimo EÚ a dodávateľ nemôže úplne ovplyvniť dobu dodania v závislosti na nutnosti colného odbavenia a ďalších vonkajších okolností. V prípade tovaru, ktorý v čase prípravy na expedíciu nemáme skladom, hoci v čase tvorby Vašej objednávky skladom bol, takýto tovar dopošleme v najbližšom možnom termíne na naše náklady na vašu adresu. V prípade, že by však taká doposielka mala vykonať neskôr ako 30 dní od prijatia vašej objednávky, budeme vás kontaktovať, aby sme sa dohodli, či súhlasíte s takým neskorším termínom dodania alebo či chcete takú časť objednávky zrušiť a my vám súčasne do týždňa pošleme späť príslušnú časť vami zaplatenej kúpnej ceny nedodaného tovaru.

V pochybnostiach vás môžeme kontaktovať za účelom overenia pravosti objednávky a ak sa nepodarí pravosť objednávky overiť, má sa zato, že objednávka vôbec nebola podaná a takou objednávkou sa naďalej nezaoberáme.

Vlastnícke právo k tovaru na vás ako Kupujúceho prechádza v okamihu, keď sú splnené obe nasledujúce podmienky - je uhradená celá kúpna cena a tovar ste prevzali.

4. Kúpna zmluva aj VOP sa uzatvárajú v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v elektronickej podobe, tvorí ju vaša objednávka, jej prijatie z našej strany a tieto VOP. Zmluvu archivujeme v elektronickej podobe a nie je prístupná.

IV.

Cena tovaru a platba

1. CENA TOVARU - Pri jednotlivých položkách tovaru je na webovom rozhraní uvedená aj ich cena. Pretože ako Predávajúci sme platcami dane z pridanej hodnoty (DPH), sú ceny uvádzané na webovom rozhraní cenami vrátane DPH. Ceny sú platné po celú dobu, kedy sú na webovom rozhraní uvedené. Náklady na dopravu sú uvedené v čl. V. VOP. Konečná kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky (t.j. pred tým, než kliknete na tlačidlo "Dokončiť nákup") je už uvedená vrátane dopravného a balného.

2. Dohodnutou kúpnou cenou je cena uvedená pri tovare v okamihu odoslania Vašej objednávky (uvedená v odoslanom objednávkovom formulári). Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webovom rozhraní (tým je myslený predovšetkým preklep, chyba pri zadávaní cien) alebo obdobnej chybe v procese uzatvárania kúpnej zmluvy, potom nie sme povinní vám za takú zjavne chybnú cenu tovaru dodať, a to ani v prípade , že došlo k automatickému potvrdenie o prijatí objednávky. V prípade, že by už došlo z vašej strany aj k úhrade tejto zjavne chybnej ceny, sme oprávnení od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak dôjde k zmene kúpnej ceny v čase medzi odoslaním vašej objednávky a jej potvrdením z našej strany, platí kúpna cena platná v okamihu odoslania objednávky, ak nedôjde medzi nami k inej výslovnej dohode.

3. Ak nie je medzi nami výslovne dohodnuté inak, sme povinní vám tovar dodať až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny. Do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar v našom vlastníctve.

4. SPÔSOB PLATBY - Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

- V hotovosti na dobierku;

- V hotovosti pri osobnom odbere;
- Bezhotovostne bankovým prevodom na: SK87 7500 0000 0040 2496 1197 - ČSOB, a.s.;

- Bezhotovostne bankovým prevodom na: SK78 1100 0000 0029 4403 3490 - Tatra banka, a.s.

Pokyny k platbe, obdržíte v maile potvrdzujúcom prijatie objednávky. Pri platbe, prosím, nezabudnite uviesť príslušný variabilný symbol, aby mohla byť platba rýchlo spárovaná a tovar čo najskôr expedovaný.
Prípadné ďalšie spôsoby platby budú uvedené na webovom rozhraní alebo môžu byť medzi nami výslovne dohodnuté. Kúpna cena sa hradí v Eurách.

5. SPLATNOSŤ KÚPNEJ CENY - V prípade bezhotovostného prevodu bankovým prevodom je kúpna cena splatná do 3 dní od potvrdenia prijatia objednávky. Kúpna cena je zaplatená v okamihu, keď je príslušná suma pripísaná na náš bankový účet.

Po dodaní tovaru vám vystavíme daňový doklad so všetkými zákonnými náležitosťami. Faktúru vám zašleme spolu s tovarom a zároveň slúži aj ako dodací doklad a doklad o záruke.

Od Kupujúceho nevyžadujeme platby zálohy za tovar.

Tovar nie je možné hradiť formou splátkového kalendára.

V.

Dodacie podmienky

1. SPÔSOB DODANIA TOVARU - Tovar je možné dodať prostredníctvom prepravcu na Vami uvedenú doručovaciu adresu. Spôsob dodania vyberiete na webovom rozhraní pri objednávke tovaru. Naša povinnosť dodať tovar je splnená odovzdaním tovaru prepravcovi, ktorého ste si pri objednávke vybrali. Ak by ste bezdôvodne odmietli prevziať tovar, nepovažuje sa v takom prípade naša povinnosť dodať tovar za nesplnenú a nie je považovaná ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

2. DODACIA LEHOTA - Dĺžka dodacie lehoty závisí od zvoleného spôsobu dopravy, zvoleného spôsobu platby a na dostupnosti vybraného tovaru. Tovar skladom pripravíme na expedíciu (t.j. Odovzdávame prepravcovi) zvyčajne do týždňa po pripísaní kúpnej ceny na náš účet (alebo u dobierky do týždňa po potvrdení prijatia objednávky), hoci sa snažíme o expedíciu do 3-4 pracovných dní. V prípade platby prevodom, sa tovar odosiela do týždňa po prijatí tejto platby na účet Predávajúceho (ak je tovar skladom).

3. NÁKLADY NA DOPRAVU - Výška ceny za dodanie tovaru závisí na vami zvolenom spôsobe dodania a je uvedená na webovom rozhraní. Na webovom rozhraní bude uvedený aj prípadný limit objednávky, pri ktorého dosiahnutí je doprava zadarmo.

4. BALNÉ - Balné je už obsiahnuté v kúpnej cene.

5. Ak by bolo nutné z dôvodu na vašej strane doručovať tovar opakovane alebo iným ako objednaným spôsobom, ste povinní nám uhradiť náklady na opakované doručenie alebo na doručenie iným spôsobom, ak nebude medzi nami výslovne dohodnuté inak.

6. Pri prevzatí tovaru si, prosím, vždy skontrolujte neporušenosť obalu tovaru, a ak zistíte nedostatky, uplatnite ich ihneď u dopravcu a kontaktujte nás (podrobnosti nižšie v časti o uplatňovaní reklamácie). Odmietnutie zásielky s poškodeným obalom sa nepovažuje za bezdôvodné odmietnutie prevzatia tovaru. Naopak, ak podpisom dodacieho listu alebo súpisu balíkov prepravcu alebo obdobného dokumentu potvrdíte prevzatie tovaru, má sa zato, že tovar bol dodaný v neporušenom obale a nie je možné už reklamovať tovar z dôvodu porušenia celistvosti obalu.

7. Vyhradzujeme si právo upraviť podrobnejšie podmienky Dodania tovaru a dopravy v samostatnom dokumente.

VI.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží 14 dňová lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru, beží 14 dňová lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. V tejto 14 dennej lehote musí byť odstúpenie od kúpnej zmluvy odoslané mailom na office@ma3oska.sk alebo odoslané poštou na našu adresu uvedenú v čl. II. ods. 1 VOP, prípadne na túto adresu doručené osobne či prostredníctvom inej osoby. Odstúpiť možno aj vyplnením formulára, ktorý nájdete tu. V prípade použitia vzorového formulára vám bez zbytočného odkladu potvrdíme jeho prijatie. Odstúpenie nemusíte nijako odôvodňovať.

2. Ako Kupujúci beriete na vedomie, že ani Spotrebiteľ nemôže okrem iného odstúpiť od zmluvy:

- o dodávke tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

- o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa,

- o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

- o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

- o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý Spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť .

- o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

- o dodávke novín, periodík alebo časopisov.

3. Ak ako Spotrebiteľ odstúpite od zmluvy, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy nám odovzdajte alebo zašlite späť tovar, ktorý ste od nás dostali podľa tejto zmluvy. Pri zasielaní tovaru zvoľte doporučenú zásielku, neposielajte tovar na dobierku. Náklady na vrátenie tovaru nesiete sami. Tovar zašlite nepoškodený a neopotrebovaný, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva a prípadných darčekov, ktoré ste spolu s tovarom od nás dostali, a ak je to možné, potom aj v pôvodnom obale. Odporúčame vám tovar poistiť.

K tovaru, prosím, pripojte kópiu dokladu o platbe, faktúru či dodací list alebo iný doklad či dôkaz na preukázanie, že sa jedná o tovar u nás zakúpený v lehote 14 dní pred odstúpením od zmluvy. Výrazne tým urýchlite vybavenie celej záležitosti. Samotné nepredloženie týchto dokladov však nebráni vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy. Ak ste už predtým tieto údaje nezaslali v samostatnom oznámení o odstúpení od zmluvy (napr. Vyplnením vo vzorovom formulári), pripojte, prosím, aj údaj o voľbe spôsobu vrátenia peňazí, ak ich nechcete vrátiť rovnakým spôsobom, ako ste platbu hradili.

4. Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy podľa ods. 1 vám vrátime peniaze, ktoré sme od vás prijali ako platbu za tovar, vrátane nákladov na dopravu a akékoľvek ďalšie náklady s dodaním tovaru uhradených. Ak ste však pri objednaní tovaru nezvolili najlacnejší spôsob dodania tovaru, podľa zákona vám vrátime sumu zodpovedajúcu najlacnejšiemu ponúkanému dodaniu tovaru. Nie sme však povinní vám peniaze vrátiť skôr ako nám tovar odovzdáte späť alebo preukážete, že ste nám tovar späť odoslali. Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým ste nám ich uhradili (t.j. napr. Bankovým prevodom), ibaže by ste súhlasili s iným spôsobom platby, s ktorým by pre vás neboli spojené ďalšie náklady.

5. Upozorňujeme, že ak nám bude tovar vrátený poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká nám nárok na náhradu škody tým vzniknutej a máme právo si tento nárok jednostranne započítať proti vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny, a teda v takomto prípade by sme vám vrátili iba rozdiel medzi kúpnou cenou (vrátane nákladov na dopravu) a sumou zodpovedajúcou vzniknutej ujme.

6. V prípade, že by z vašej strany nedošlo k úhrade celej kúpnej ceny ani do 10 dní po uzavretí kúpnej zmluvy, máme právo od zmluvy odstúpiť. Ďalej si vyhradzujeme právo od zmluvy odstúpiť, pokiaľ z dôvodov nie na našej strane nie je už možné tovar dodať (prestal sa vyrábať, nemožno ho už doviezť či získať od dodávateľa v bežnej dodacej lehote - pozri čl. III. Ods. 3 VOP). Odstúpenie v takom prípade nadobúda účinnosť okamihom, kedy vám ho doručíme na váš mailový kontakt alebo doručovaciu adresu. V prípade, že sme od vás dostali pred naším odstúpením od zmluvy platbu, vrátime vám ju do týždňa od odstúpenia od zmluvy, ak nebude medzi nami výslovne dohodnuté inak.

7. Kupujúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených zákonom, kúpnou zmluvou a týmito VOP z dôvodov v zákone, zmluve či VOP uvedených.

8. Ak je Vám spoločne s tovarom poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi nami uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z vašej strany bez uvedenia dôvodov, stráca darovacia zmluva účinnosť a ste povinní poskytnutý darček najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť.

VII.

Záruka, práva z chybného plnenia, reklamačný poriadok


1. Práva vznikajúce z chybného plnenia sa riadia platnými právnymi predpismi OZ.

2. Práva zo záruky sa riadia ustanoveniami OZ.

3. Ako Predávajúci vám zodpovedáme, že tovar pri prevzatí nemá vady. Ak ste spotrebiteľom, potom v prípade, že sa vada prejaví do 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Spotrebiteľovi ďalej zodpovedáme aj za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej dobe, ktorá činí 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na tovare uvedené inak. Ak je tovarom vec podliehajúcu rýchlej skaze, je na nej miesto záručnej doby vyznačená doba, po ktorú je možné vec použiť (po túto dobu je poskytovaná záruka za akosť).

4. V prípade výskytu vady, ktorú nemožno odstrániť, alebo v prípade opakovaného výskytu vady po oprave alebo výskyte väčšieho počtu vád máte právo požadovať výmenu veci za novú alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade odstrániteľné vady na doteraz nepoužitom tovar môžete požadovať odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo, ak to nie je neúmerné, požadovať výmenu tovaru za nový. V prípade, že neodstúpite od zmluvy alebo neuplatníte právo na dodanie novej veci bez vád alebo na výmenu súčasti či opravu veci, môžete požadovať primeranú zľavu. Primeranú zľavu môžete žiadať aj v prípade, že by sme neboli schopní vám novú vec bez vád dodať, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, rovnako aj v prípade, že by sme neuskutočnil nápravu v primeranom čase alebo že by vám zaistenie nápravy pôsobilo značné ťažkosti.

5. Právo z chybného plnenia vám nepatrí, ak by ste pred prevzatím tovaru vedeli, že tovar má vadu, alebo by ste vadu sami spôsobili. Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na opotrebenie tovaru spôsobené jeho užívaním, na chyby spôsobené nesprávnym užívaním tovaru, nedodržaním návodu, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním a uchovávaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu, nezodpovedáme za chybu, pre ktorú bola zľava poskytnutá.

6. Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vád. O reklamácii nás môžete vopred informovať aj telefonicky alebo mailom na kontakty uvedené v čl. II. VOP. Reklamovaný tovar, prosím, doručte osobne, poštou či obdobným spôsobom na našu adresu uvedenú v čl. II VOP. Uvítame, ak k reklamácii priložíte aj faktúru alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodneme inak. O uplatnení a vybavení reklamácie vám poskytneme písomné potvrdenie.

7. Ak je na základe vašej objednávky tovaru dodávaný prostredníctvom dopravcu, žiadame vás o kontrolu zásielky za prítomnosti dopravcu a v prípade zistenia poškodenia zásielky o reklamáciu priamo u dopravcu. Dopravca následne spíše s adresátom protokol o zistení nedostatku a zásielka bude doručená späť odosielateľovi. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: office@ma3oska.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

8. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí s obsahom balíka Vás žiadame o nahlásenie tejto skutočnosti najneskôr do 48 hod od prevzatia zásielky na e-mailovú adresu: office@ma3oska.sk. Pri nenahlásení škody do 48 hodín od prevzatia zásielky sa vystavujete riziku zamietnutia reklamácie obsahu zásielky.

VIII.

Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov
 

1. Ak máte k uzatvorenej kúpnej zmluve, jej plneniu či našej činnosti nejakú sťažnosť, kontaktujte nás, prosím, na adrese uvedenej v čl. II. VOP alebo na elektronickej adrese: office@ma3oska.sk

2. Podnikáme na základe živnostenského oprávnenia, kontrolným orgánom je príslušný živnostenský úrad, dohľad nad dodržiavaním predpisov o ochrane spotrebiteľov vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov dozoruje Úrad na ochranu osobných údajov. Aj na tieto orgány sa môžete obrátiť so svojimi sťažnosťami.

3. Ak medzi nami ako Predávajúcim a Spotrebiteľom dôjde k spotrebiteľskému sporu, má Spotrebiteľ právo na jeho mimosúdne riešenie. Subjektom mimosúdneho riešenia  je Slovenská obchodná inšpekcia. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk. Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX.

Záverečné ustanovenia


1. Kúpna zmluva je uzatváraná na dobu určitú, do doby splnenia povinností Predávajúceho a Kupujúceho zo zmluvy vyplývajúce.

2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete tu.

3. Upozorňujeme, že sme oprávnení tieto VOP jednostranne meniť, pre Kupujúceho však vždy platí text obchodných podmienok účinný v okamihu odoslania objednávky. Tento text vo formáte PDF obdržíte v maile potvrdzujúcom objednávku.

4. Tieto VOP sú účinné od 1.12.2020.

 

Zaujímavosti
31 03 2021, 12:55

Plán vysielaní na mesiac apríl 2021 

 

09 02 2021, 15:23

Cestovné poistenie od UNIQA poisťovne, a.s., kryje už aj poistné udalosti spojené s COVID-19!

 

20210209_115111 vyrez

09 01 2021, 20:57

Milí priatelia, aj v roku 2021 pokračujeme v cykle „S ma3oskou na cestách“ 

Naša prvá téma bude zaujímavá a inšpirovali ste nás práve vy, naši cestovatelia, poslucháči a čitatelia.

Téma: "MÝTY v ruskej histórii - obdobie vládnutia rodu Romanovovcov - do roku 1917".

 

05 01 2021, 22:15

Vianoce u pravoslávnych (nielen) v Rusku podľa juliánskeho kalendára.

Kým u nás na Slovensku sa 6. januára oslavuje sviatok Troch kráľov, u pravoslávnych veriacich sú práve teraz začínajú PRAVOSLÁVNE VIANOCE.

ma3oska-travel-zajazdy-do-ruska-ruske-vianoce-1

05 01 2021, 19:24

TOP zaujímavosti z Ruska. 

Pri príprave poznávacích zájazdov po Rusku, človek natrafí na rôzne zaujímavosti, prečítajte si o niektorých spolu s nami. 

ma3oska-travel-zajazdy-do-ruska-kamcatka-2

Mám záujem o ďalšie informácie
Začiatok zájazdu
Koniec zájazdu

Odoslaním formulára potvrdzujete že máte viac ako 18 rokov. Vaše osobné údaje spracujeme iba za účelom vybavenia vašej žiadosti. Viac o ochrane osobných údajov

 

Copyright © 2016 - 2021
Naša webová stránka využíva takzvané cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sa s pomocou prehliadača ukladajú vo vašom počítači. Cookies používame na to, aby bola naša ponuka prispôsobená používateľovi. Niektoré cookies zostávajú uložené vo Vašom počítači, kým ich nevymažete. Umožňujú nám pri vašej opätovnej návšteve rozpoznať Váš prehliadač. Ak si neželáte ich používanie, môžete si prehliadač nastaviť tak, aby Vás informoval o použití cookies a aby ste ich mohli povoliť len pre určitý konkrétny prípad. Deaktivácia cookies môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky. Zásady ochrany osobných údajov
OK