Hlavná \ E-shop \ Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

 I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je ma3oska travel, s.r.o., IČO 50 667 718 so sídlom Hanácka 1491/5, 821 04 Bratislava-Ružinov (ďalej len: "prevádzkovateľ").
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
  • adresa: Račianska 66, 831 02 Bratislava
  • email: office@ma3oska.sk
  • telefón: +421 904 512495
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel., email, číslo účtu a v prípade fyzických osôb živnostníkov aj IČO, DIČ, IČ DPH. 

 III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  • plnenie zmluvy podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
  • plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to konkrétne plnenie daňových a účtovných povinností vo vzťahu k štátnym inštitúciám.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  • vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu
  • priamy marketing správcu (zasielanie obchodných oznámení a newsletterov)
  • plnenie zákonných povinností vedenia účtovnej a daňovej agendy
 3. Zo strany prevádzkovateľa neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 IV. Doba uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (min. 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
  • po dobu nevyhnutnú na plnenie zákonných povinností vo vzťahu k daňovej a účtovnej agende (min. 10 rokov od získania osobných údajov)
  • po dobu, kým nie je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Osobné údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou:
  • osôb podieľajúcich sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
  •  osôb zaisťujúcich služby prevádzkovania eshopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním eshopu
  • osôb zaisťujúcich marketingové služby
  • štátnych a verejnoprávnych orgánov v prípade, kedy nám tak ukladá zákon, najmä daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, orgány činné v trestnom konaní, súdy a exekútori
  • osôb, ktoré pre prevádzkovateľa spracúvajú osobné údaje za účelom splnenia zákonných povinností vo vzťahu k mzdovej, daňovej a účtovnej agende a v prípade potreby zabezpečenia zaplatenia za naše služby /advokát/

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
  • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na korešpondenčnej adrese ma3oska travel, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava alebo office@ma3oska.sk
  • máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttp://www.dataprotection.gov.sk/

 VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické a procesné opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov.
 3. v písomnej podobe prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním preškolené, kontrolované a poverené osoby.

 VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových.

 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.12.2020.

Zaujímavosti
31 03 2021, 12:55

Plán vysielaní na mesiac apríl 2021 

 

09 02 2021, 15:23

Cestovné poistenie od UNIQA poisťovne, a.s., kryje už aj poistné udalosti spojené s COVID-19!

 

20210209_115111 vyrez

09 01 2021, 20:57

Milí priatelia, aj v roku 2021 pokračujeme v cykle „S ma3oskou na cestách“ 

Naša prvá téma bude zaujímavá a inšpirovali ste nás práve vy, naši cestovatelia, poslucháči a čitatelia.

Téma: "MÝTY v ruskej histórii - obdobie vládnutia rodu Romanovovcov - do roku 1917".

 

05 01 2021, 22:15

Vianoce u pravoslávnych (nielen) v Rusku podľa juliánskeho kalendára.

Kým u nás na Slovensku sa 6. januára oslavuje sviatok Troch kráľov, u pravoslávnych veriacich sú práve teraz začínajú PRAVOSLÁVNE VIANOCE.

ma3oska-travel-zajazdy-do-ruska-ruske-vianoce-1

05 01 2021, 19:24

TOP zaujímavosti z Ruska. 

Pri príprave poznávacích zájazdov po Rusku, človek natrafí na rôzne zaujímavosti, prečítajte si o niektorých spolu s nami. 

ma3oska-travel-zajazdy-do-ruska-kamcatka-2

Mám záujem o ďalšie informácie
Začiatok zájazdu
Koniec zájazdu

Odoslaním formulára potvrdzujete že máte viac ako 18 rokov. Vaše osobné údaje spracujeme iba za účelom vybavenia vašej žiadosti. Viac o ochrane osobných údajov

 

Copyright © 2016 - 2021
Naša webová stránka využíva takzvané cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sa s pomocou prehliadača ukladajú vo vašom počítači. Cookies používame na to, aby bola naša ponuka prispôsobená používateľovi. Niektoré cookies zostávajú uložené vo Vašom počítači, kým ich nevymažete. Umožňujú nám pri vašej opätovnej návšteve rozpoznať Váš prehliadač. Ak si neželáte ich používanie, môžete si prehliadač nastaviť tak, aby Vás informoval o použití cookies a aby ste ich mohli povoliť len pre určitý konkrétny prípad. Deaktivácia cookies môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky. Zásady ochrany osobných údajov
OK